Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 


Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: Документы

Госстандарт России Не менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов Бурятии

Республиканское агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Росводресурсы

Росприроднадзор


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Харюултай тусхай газарнууд


Дата: 11.10.2012 

Байгалай эрье шадар олон тоото хорюултай газарнууд, заповеднигyyд ба паркнууд бии юм. Нэрлэбэл, Баргажанай биосфернэ, Байгалай, Байгалай-Ленын (Зүлхэ), Джергиин заповеднигyyд. Эдээнhээ гадна, национальна (үндэhэтэнэй) паркнууд – Прибайкалиин, Забайкалиин, Түнхэнэй. Жэшээлхэдэ, Забайкалиин национальна парк Святой Нос, Ушкан аралнуудай, Шэбэртын тохойн ба Баргажанай шэлэнүүдэй урда хубиие эзэлнэ. Эндэ хүнэй гараар байгаалиин ёhо жама эбдэхэгүй гэhэн хорюулга бии, ганса эрдэм шэнжэлгын, аяншалгын ажал ябуулагдаха ёhотой юм.

Хорюултай газарнуудта тон хомор, үгы боложо байhан 300 гаран элдэб янзын амитан, шубууд болон ногоон ургамалнууд байрладаг ба ургадаг. Эдэнэр бултадаа Буряадай Улаан дэбтэр соо оронхой. Нэрлэбэл, булган, хара хилэн, хара ба боро тохорюунууд, сапсан, холтоhон сэсэг, сиинэй гэхэ мэтэ. Иигэжэ эдэнэр гүрэнэй хиналта ба хамгаалта доро абтаhан гээшэ.

Ургамалнууд, шубуу шонхор, ан амитадаа наринаар хамгаалха нангин булан тохойнууд олошорhоор байглэ!

Возврат к списку новостейСПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake