Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Буряадай шэдитэ булан газарнууд алин бэ?


Дата: 16.01.2009 
«Манай Буряад Республика ганса Байгал далайгаараа бэшэ, харин өөрын онсо илгаатай, hайхан олон газарнуудаараа баян юм. Республикын бухы аймагууд өөрын hайхан байгааляараа омогорхохо ёhотой. Энэ гол зорилго бэелуулхын тула бидэнэр «Семь чудес природы Бурятии» гэhэн конкурс эмхидхээбди»,- гэжэ Буряад Республикын байгаалиин нөөсэнуудэй министр Баир Ангаев пресс-конференци дээрэ хэлэбэ.

«Семь чудес природы Бу­рятии» гэhэн мурысөөнэй нэгэдэхи шатын дунгууд мар­тын 31-дэ мэдэгдэхэ. Бухы аймагууд өөрын узэсхэлэнтэ газарнууд тухайгаа мэдээсэл суглуулаад, тус конкурсдо хабаадаха аргатай байгаа. Эндэ эгээн эдэбхитэйгээр Кабанскын (52 номинант), Баргажанай (23), Хойто-Байгалай (23) аймагууд хабаадалсаа.

Баунт нуур, Бархан уула, Долганская яма гэhэн агы нухэн гэхэ мэтэ мунөөдэрэй дунгуудээр конкурсын туруу зэргэдэ нэрлэгдэнэ. http: // www. minpriroda-rв.ru/burchudo гэhэн сайт дээрэ дуратай узэсхэлэнтэ газарайнгаа тулөө дуугаа угэхэ,

конкурсын hуулшын дунгуудые хараха аргатайт.

«Семь чудес природы Бу­рятии» гэhэн конкурсын нэ­гэдэхи шата 2008 оной декабриин 1-hээ 2009 оной мартын 31 болотор болохо. Эндэ эгээл олон дуу абаhан зуун номинант элирхэ. Апрелиин 1-hээ июниин 30 бо­лотор республикын эгээл узэс­хэлэнтэ 21   газарнууд илгагдаха. Июлиин 1-hээ августын 26 болотор конкурсын дунгууд гаргагдаха. Тиин мурысөөнэй дунгуудээр республикын долоон эгээл hайхан байгаа­лиин узэсхэлэнтэ газарнууд мэдэгдэхэ болоно.

«Байгалай   удэр» гэhэн hайндэр бии болоhоор хэдэн жэл унгэрбэ. Туc hайндэр би­дэнэр август hарын hуулшын амаралтын удэртэ найрладагбди. Унгэрhэн зун хотын Соведуудэй талмай дээрэ Бай­галай удэр гэhэн hайндэртэ зорюулагдаhан концерт болоhон байна. Мэдээжэ буряад артистнарые, элдэб хатарай ансамбльнуудые харахаяа эн­дэ гурбан мянгаад хун суглараа. Тиин Байгалай hайндэртэ зорюулагдан, экологическа лагерьнуудта элдэб хэмжээ ябуулганууд, журналистнуудай дунда конкурс унгэрөө.

Эдир наhанhаань эхилээд, ухибуудээ турэл нютагтаа дуратайгаар хумуужуулхэ хэрэгтэй. Энэ гол зорилго бэелуулхын тула «Ушкан» гэhэн ухибуудэй экологическа болон эрдэм hуралсалай журнал гараба. Энэ шэнэ журнал декабриин 1-hээ гаража эхилээ. Туc пресс-конференци дээрэ «Ушкан» гэhэн журналтай туруушын танилсалга унгэрөө. Эдир уншагшад hонирхолтой хэмжээ ябуулганууд, респуб­ликын баян байгаали тухай, элдэб hoнирxohoн асуудалнуудые журналай хуудаhанууд дээрэ уншаха аргатай.

Ушөө тиихэдэ тус пресс-конференци дээрэ байгаалиин нөөсөөнуудэй министр Баир Дугарович Ангаев нэгэдэхи орлогшо Александр Валенти­нович Лбовтой танилсуулаа. А. Лбов Томскын гурэнэй университет дуургэhээр, Бу­ряад Республикын Байгаали хиналтын управленидэ ажаллаhан байна. Энэ 13 жэл худэлжэ, мунөө министрэй нэгэ­дэхи орлогшо болоо.

Баторова Э.

Источник: Буряад үнэн: Дүхэриг. - 2009. - Янв.1. - Н. 3.

Возврат к списку новостейСПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake