Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Байгал дээрэ - эб эетэй дэлхэй


Дата: 10.10.2008 
«Миры» на Байкале» гэhэн туруушын научно-археологическа экспедициин ажал ябуулгаар болон «Байгал ба России флодой туухэ» гэhэн туухын ба этнографическа выставкын урэ дунгуудээр пресс-конференци байгша оной октябриин 1-дэ Буряад Республикын Правительствын байшан соо унгэржэ, туухын эрдэмэй доктор, археолог А. Тиваненко, Байгал шадархи байгаалиин ашагта малтамалнуудые хэрэглэлгын институдай толгойлогшо, России эрдэмэй академиин гэшуун-сурбалжалагшан А. Тулохонов, Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейн толгойлогшо Т. Бороноева, Хангаловай нэрэмжэтэ Туухын музейн директор В. Михайлова, Байгаалиин музейн хутэлбэрилэгшэ В. Ешеев, Кабанскын аймагай Сухая тосхоной музейн толгойлогшо О. Власова болон бусад эрдэмтэд ба мэргэжэлтэд хабаадаба.

Хэблэлдэ согсолотдохо энэ ехэ зублoo Байгал далайе сахин хамгаалха хэрэгтэ хамhабариин туhа хургэдэг ба «Крейсер «Варяг» гэhэн Тэдхэмжэтэй жасанууд Байгал шадархи нютаг можын туруу музейнуудэй хабаадал-гатайгаар эмхидхэжэ, эндэ сугларhан зониие «Байгал ба России флодой туухэ» гэhэн узэсхэлэн байгуулгын туухэтэй, тэрэнэй гол бодомжотой; Байкальска регионой тон шухала туухын ба этнографическа асуудалнуудтай болон «Байгал дээрэ - эбтэй эетэй дэлхэй» гэhэн хамтаран нэгэдуулгын шухаг экспедициин туруушын уеын уридшалан тэмдэглэгдэhэн дунгуудтэй танилсуулhан байна.

Манай можо нютагта байгуулагдаhан узэсхэлэнэй шухаг бодолго ба тэрэнэй туухэ Иэргээн хугжоолгын саашанхи хараа бодомжонууд тухай Санкт-Петербургын . Тубэй   Сэрэгэй болон Далайн номой сангай, Эрхуугэй можын хизаар ороноо шэнжэлгын музейн, Листвянка дээрэхи России Эрдэмэй Акаде­миин Байгалай музейн, Москвагай Ширшовой нэрэмжэтэ Океанологиин институдай тулоолэгшэд, Буряадай туухын болон байгаа­лиин музейнуудэй, Кабанскын аймагай «Омолито Байгал» гэhэн музейн тулooлэгшэд, бусад мэргэжэлтэд элидхэлнуудые хэжэ, Байгал дээрэ туухын урда сагуудай хандаhан сэрэгэй болон загаhа барилгын хэрэгсэлнуудые харуулаад, «Алдарта далай ба тэрэнэй далайшад», «Байгалай гун yhaнай  шэнжэлгэнууд», «Буряад орон ба России далайн флодой eho заншалнууд» болон «Байгалай можо нютагай байгаалиин ашагта малтамалнуудые хэрэглэлгын туухэ» гэhэн хэhэгуудээр Байгал шадархи можо нютаг шэнжэлэн узэлгын туухэ элируулбэ, тиигэжэ Буряад орондо туруушынхиеэ сэрэгэй болон туухын, тэрэ тоодо эрдэмэй узэсхэлэн унгэргэгдэбэ.

«Байгал дээрэ - эбтэй эетэй дэлхэй» гэhэн экспедициин уридшалан тэмдэглэлгын археологическа дунгуудэй туруушын шата болон тэрэнэй саашанхи ажал тухай туc экспедицидэ хабаадагшад ба Байгал далайе сахин хамгаалха Жасын тулooлэгшэд хэлэжэ угэбэ. Тиигэжэ Байгалай оёорой онсо байгуулга, нугалбариие шэнжэлхэ шухаг оньhон аргануудые шэнжэлэн узэлгын, далайн стратиграфически болон геологическа тодорхойлго тодоруулан элируулгын, далайн оёорто узэгдэдэг байгаалиин хии (газ) болон нефть шэнжэн узэлгын, археологическа унэмшэлгын баримтануудые бэдэрэлгын гол шухала асуудалнууд харагдажа узэгдoo. Иимэ зорилго бэелуулхын тула Байгал далайн оёор руу досоогоо хунуудтэй «Мир» гэhэн оньhон хоёр байгуулганууд эгээл туруушынхиеэ байгша ондо буулгагдаhан байна.

Уридшалан хэлэгдэhэн шэнжэлэлгын дунгуудээр эртээнhээ мэдэгдээгуй нефтиин узэгдэл шэнжэлжэ, бии байгаа жэжэ микроорганизмуудые, шэнэ тухэлэй зуйлнуудые тодоруулан элируулээ, тиигэжэ «Мир» гэhэн oньhон хоёр байгуулгануудаар хамта дээрээ 52 дахин Байгалай гун руу орожо, 2009 ондо жэлэй хоёр сагай туршада 100-гаад шэнжэлгэ унгэргэгдэхүүр тусэблэгдэнэ.

Жапова Я. "Байгал дээрэ - эб эетэй дэлхэй" // Буряад унэн: Духэриг. - 2008. - Окт. 9. - н.19.

Возврат к списку новостейСПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake