Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Байгалай оёорынь арюун тунгалаг


Дата: 11.09.2008 
Буряадай Президент Вячеслав Наговицын «Мир-1» гэhэн оньhон тухеэрэлгээр эрдэмэй тусхай экспедициин буридэлдэ оролсожо, июлиин 29-дэ Байгалай оёорые шэнжэлхэ хэрэгтэ хабаадалсаба. Тиихэдээ Байгал далаймнай оёорынь арюун тунгалаг гэжэ хараhан байна.

Экспедицин гэшууд энэ нуурай оёор бог шоройдо дарууланхай гэжэ хун зоной дунда тараhан  мэдээсэл буруу байба гэжэ элирхэйлбэ.  Вячеслав Наговицын болон «Мир» гэhэн оньhон тухеэрэлгэнуудэй экипажуудай табан гэшууд, мун тэдэнээр суг ябалсаhан экспедициин хутэлбэрилэгшэ, Гурэнэй Дуумын депутат Артур Чилингаров  журналистнуудаи хажууда далайн oeophoo абапан yha уужа узоод, уhанаинь арюун сэбэр байhые гэршэлбэ.

 Байгалай байгаали хэрэглэлгын институдай директор Арнольд Тулохонов энэ экспедицидэ хабаадалсаhан байна. Байгалай оёорые шэнжэлхын тула yha амhарталжа эндэ тэндэhээ абаhан байнабди гэжэ тэрэ хэлээ. «Мир-1» гэhэн оньhон ту­хеэрэлгээр июлиин 29-дэ эрдэмтэд Байгал далайн оёорто 1680 метр гунзэгыдэ хурэhэн байна. Ойхон олтирогhоо холо бэшэхэнэ, нютагай сагаар 14 сагта Байгал далайн эрьеhээ зуун тээшэ 10 модоной зайда, Ижимей болон Хара Хушуун гэhэн хада хабсагайн хоорондо далайн уhан эгээл гунзэгы гэжэ тоологдодог газарhаа шэнжэлгэ эхилээ.

Август, сентябрь hарануудта «Мир-1» болон «Мир-2» гэhэн оньhон тухеэрэлгэнууд Байгал да­лайн элдэб газарhаа 60 дахин доошоо буулгагдаха байна. Убэлэй эхилхэдэ экспедициин гэшууд энэ худэлмэреэ тогтоожо, хойто жэлынь дахинаа эхилхэ ёhотой. 2009 ондо дээрэ нэрлэгдэhэн оньhон тухеэрэлгэнууд 100 дахин доошоо буулгагдажа, шэнжэлгэ хэгдэхэ ёhотой.

Возврат к списку новостейСПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake