Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / News / портаалай cонинууд

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

портаалай cонинууд


News searcher
 

11.10.2012
Харюултай тусхай газарнууд
Байгалай эрье шадар олон тоото хорюултай газарнууд, заповеднигyyд ба паркнууд бии юм. Нэрлэбэл, Баргажанай биосфернэ, Байгалай, Байгалай-Ленын (Зүлхэ), Джергиин заповеднигyyд. Эдээнhээ гадна, национальна (үндэhэтэнэй) паркнууд – Прибайкалиин, Забайкалиин, Түнхэнэй. Жэшээлхэдэ, Забайкалиин национальна парк Святой Нос, Ушкан аралнуудай, Шэбэртын тохойн ба Баргажанай шэлэнүүдэй урда хубиие эзэлнэ. Эндэ хүнэй гараар байгаалиин ёhо жама эбдэхэгүй гэhэн хорюулга бии, ганса эрдэм шэнжэлгын, аяншалгын ажал ябуулагдаха ёhотой юм.
16.01.2009
Буряадай шэдитэ булан газарнууд алин бэ?
«Манай Буряад Республика ганса Байгал далайгаараа бэшэ, харин өөрын онсо илгаатай, hайхан олон газарнуудаараа баян юм. Республикын бухы аймагууд өөрын hайхан байгааляараа омогорхохо ёhотой. Энэ гол зорилго бэелуулхын тула бидэнэр «Семь чудес природы Бурятии» гэhэн конкурс эмхидхээбди»,- гэжэ Буряад Республикын байгаалиин нөөсэнуудэй министр Баир Ангаев пресс-конференци дээрэ хэлэбэ.
10.10.2008
Байгал дээрэ - эб эетэй дэлхэй
«Миры» на Байкале» гэhэн туруушын научно-археологическа экспедициин ажал ябуулгаар болон «Байгал ба России флодой туухэ» гэhэн туухын ба этнографическа выставкын урэ дунгуудээр пресс-конференци байгша оной октябриин 1-дэ Буряад Республикын Правительствын байшан соо унгэржэ, туухын эрдэмэй доктор, археолог А. Тиваненко, Байгал шадархи байгаалиин ашагта малтамалнуудые хэрэглэлгын институдай толгойлогшо, России эрдэмэй академиин гэшуун-сурбалжалагшан А. Тулохонов, Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейн толгойлогшо Т. Бороноева, Хангаловай нэрэмжэтэ Туухын музейн директор В. Михайлова, Байгаалиин музейн хутэлбэрилэгшэ В. Ешеев, Кабанскын аймагай Сухая тосхоной музейн толгойлогшо О. Власова болон бусад эрдэмтэд ба мэргэжэлтэд хабаадаба.
12.09.2008
Эрдэни зэндэмэниин ээлжээтэ hайндээр
Арюун тунгалаг уhатай, дэлхэйн гун оёортой нуур гээд алдаршаhан Байгал далайн hайндэр августын дурбэдэхи воскресенидэ тэмдэглэхэ тухай Буряад Республикын Арадай Хуралай тогтоол 1999 ондо байгуулагдаhан. Тэрэ гэhээр жэл бури бумбэрсэг дэлхэйн эрдэни зэндэмэни гээд нэршэhэн Байгалай удэр Эрхуугэй, мун Шэтын улад зонтой хамта республикын ажаhуугшад ургэн хэмжээндэ тэмдэглэнэ. Энэшье удаа августын 31-дэ Соведуудэй талмай дээрэ Байгалай hайндэр унгэрбэ.
11.09.2008
Байгалай оёорынь арюун тунгалаг
Буряадай Президент Вячеслав Наговицын «Мир-1» гэhэн оньhон тухеэрэлгээр эрдэмэй тусхай экспедициин буридэлдэ оролсожо, июлиин 29-дэ Байгалай оёорые шэнжэлхэ хэрэгтэ хабаадалсаба. Тиихэдээ Байгал далаймнай оёорынь арюун тунгалаг гэжэ хараhан байна. Экспедицин гэшууд энэ нуурай оёор бог шоройдо дарууланхай гэжэ хун зоной дунда тараhан  мэдээсэл буруу байба гэжэ элирхэйлбэ.  Вячеслав Наговицын болон «Мир» гэhэн оньhон тухеэрэлгэнуудэй экипажуудай табан гэшууд, мун тэдэнээр суг ябалсаhан экспедициин хутэлбэрилэгшэ, Гурэнэй Дуумын депутат Артур Чилингаров  журналистнуудаи хажууда далайн oeophoo абапан yha уужа узоод, уhанаинь арюун сэбэр байhые гэршэлбэ.


СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake