Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / About Baikal Inform Center

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Байгалай мэдээсэлэй туб тухай

«Байкал-Lake» (http://www.baikal-center.ru) гэћэн Web-буудал – арад зоной Байгал нуур ба Байгалай байгаалиин дайда тухай мэдээсэлнїїдтэ ћаадгїй орожо байлгые хангажа, 2005 ондо Буряад Республикын їндэћэтэнэй номой ћангай байгуулћан Байгалай мэдээсэлэй тїбэй гол нєєсэ.
Байгалай мэдээсэлэй тїб байгуулгада ЮНЕСКО-гой Москвадахи бюро, тойронхи оршонгоор ООН-ой Программын Москвагай албан газар (ЮНЕП), Россин Федерацидахи ба Беларусь Республикадахи ООН-ой Хїїгэдэй жаса (ЮНИСЕФ), Россин нютаг можонуудай байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын тїб ехэ тућа хїргэћэн байна.
Тус сайта гурбан хэлэнїїд дээрэ байгуулагдаа – ород, англи, буряад, манай оронойшье, хари гїрэнїїдэйшье їргэн хэрэглэгшэдтэ ћонирхолтой байхаар хїлеэгдэнэ. Сайтын буудалда орогшод Россићаа, США-ћаа, Германићаа, Австралићаа, Японићоо гээд мэдээжэ.
Сайтын буудал 10 бїлэгћєє бїридэнэ: Байгалай асуудалнуудаар хуули, Байгал нуур, Байгал шадарай дайда, Аяншалга ба амаралта, Онсо харуућатай байгаалиин газарнууд, Байгаали хамгаалга, Тогтууритай хїгжэлтэ, Соёл ба Байгал, Сахим номой ћан.
Сайта нютаг можонуудай, Россин ба хари оронуудай Байгал тухай интернет-нєєсэдэ орохо айхабтар баян суглуулбаритай, мультимедийнэ зїйлнїїд їгтэнхэй.  СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake