Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Главная / Home / About Baikal Inform Center

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация


О Байкале


СЛАВНОЕ МОРЕ. ИРКУТСКИЙ ЭКСПРЕСС


 Новости региона


Байкал-Daily

Деловая Бурятия  
Портал Бурятии RB03  
Байкал 24  
Улан-Удэнский городской портал  
Мой Улан-Удэ  
Байкал Медиа Консалтинг

e-baikal.ru 

АТВ-Байкал

Бурятская ГТРК   
ТК "Ариг Ус"  
ТК "Тивиком"  
Бабр.ru -Сибирь  
БайкалИНФОРМ
Сайт Бурятского народа
Газета "Номер Один"
Газета "Информ Полис"
Газета "Новая Бурятия"
Газета "Аргументы и факты"

 Погода

 


Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: Документы

Госстандарт России Не менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Байкал. Научно и популярно

Экология Байкала и региона

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов Бурятии

Республиканское агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию

Росводресурсы

Росприроднадзор


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Байгалай мэдээсэлэй туб тухай

«Байкал-Lake» (http://www.baikal-center.ru) гэћэн Web-буудал – арад зоной Байгал нуур ба Байгалай байгаалиин дайда тухай мэдээсэлнїїдтэ ћаадгїй орожо байлгые хангажа, 2005 ондо Буряад Республикын їндэћэтэнэй номой ћангай байгуулћан Байгалай мэдээсэлэй тїбэй гол нєєсэ.
Байгалай мэдээсэлэй тїб байгуулгада ЮНЕСКО-гой Москвадахи бюро, тойронхи оршонгоор ООН-ой Программын Москвагай албан газар (ЮНЕП), Россин Федерацидахи ба Беларусь Республикадахи ООН-ой Хїїгэдэй жаса (ЮНИСЕФ), Россин нютаг можонуудай байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын тїб ехэ тућа хїргэћэн байна.
Тус сайта гурбан хэлэнїїд дээрэ байгуулагдаа – ород, англи, буряад, манай оронойшье, хари гїрэнїїдэйшье їргэн хэрэглэгшэдтэ ћонирхолтой байхаар хїлеэгдэнэ. Сайтын буудалда орогшод Россићаа, США-ћаа, Германићаа, Австралићаа, Японићоо гээд мэдээжэ.
Сайтын буудал 10 бїлэгћєє бїридэнэ: Байгалай асуудалнуудаар хуули, Байгал нуур, Байгал шадарай дайда, Аяншалга ба амаралта, Онсо харуућатай байгаалиин газарнууд, Байгаали хамгаалга, Тогтууритай хїгжэлтэ, Соёл ба Байгал, Сахим номой ћан.
Сайта нютаг можонуудай, Россин ба хари оронуудай Байгал тухай интернет-нєєсэдэ орохо айхабтар баян суглуулбаритай, мультимедийнэ зїйлнїїд їгтэнхэй.  
Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Бурятиякзд 17 copy.jpg
 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake