Eng | Буряад | Рус|
 Гол һан 
 hонинууд 
 Сайтнуудай каталог 
 Проект тухай 
 Гэрэл зурагай галерей 

Разделы сайта

Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?
  Регистрация

Погода

 

Законодательство


КонсультантПлюс

Гарант

Кодекс

Российская газета: ДокументыНе менее полезные ссылки 


НОЦ Байкал

Галазий Г. Байкал в вопросах и ответах

Природа Байкала

Природа России: национальный портал

Министерство природных ресурсов РФ


Рейтинг@Mail.ru

  

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Новости


портаалай cонинууд

Харюултай тусхай газарнууд

Байгалай эрье шадар олон тоото хорюултай газарнууд, заповеднигyyд ба паркнууд бии юм. Нэрлэбэл, Баргажанай биосфернэ, Байгалай, Байгалай-Ленын (Зүлхэ), Джергиин заповеднигyyд. Эдээнhээ гадна, национальна (үндэhэтэнэй) паркнууд – Прибайкалиин, Забайкалиин, Түнхэнэй. Жэшээлхэдэ, Забайкалиин национальна парк Святой Нос, Ушкан аралнуудай, Шэбэртын тохойн ба Баргажанай шэлэнүүдэй урда хубиие эзэлнэ. Эндэ хүнэй гараар байгаалиин ёhо жама эбдэхэгүй гэhэн хорюулга бии, ганса эрдэм шэнжэлгын, аяншалгын ажал ябуулагдаха ёhотой юм. Далее...
Дата: 11.10.2012

Буряадай шэдитэ булан газарнууд алин бэ?

«Манай Буряад Республика ганса Байгал далайгаараа бэшэ, харин өөрын онсо илгаатай, hайхан олон газарнуудаараа баян юм. Республикын бухы аймагууд өөрын hайхан байгааляараа омогорхохо ёhотой. Энэ гол зорилго бэелуулхын тула бидэнэр «Семь чудес природы Бурятии» гэhэн конкурс эмхидхээбди»,- гэжэ Буряад Республикын байгаалиин нөөсэнуудэй министр Баир Ангаев пресс-конференци дээрэ хэлэбэ. Далее...
Дата: 16.01.2009

Байгал дээрэ - эб эетэй дэлхэй

«Миры» на Байкале» гэhэн туруушын научно-археологическа экспедициин ажал ябуулгаар болон «Байгал ба России флодой туухэ» гэhэн туухын ба этнографическа выставкын урэ дунгуудээр пресс-конференци байгша оной октябриин 1-дэ Буряад Республикын Правительствын байшан соо унгэржэ, туухын эрдэмэй доктор, археолог А. Тиваненко, Байгал шадархи байгаалиин ашагта малтамалнуудые хэрэглэлгын институдай толгойлогшо, России эрдэмэй академиин гэшуун-сурбалжалагшан А. Тулохонов, Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейн толгойлогшо Т. Бороноева, Хангаловай нэрэмжэтэ Туухын музейн директор В. Михайлова, Байгаалиин музейн хутэлбэрилэгшэ В. Ешеев, Кабанскын аймагай Сухая тосхоной музейн толгойлогшо О. Власова болон бусад эрдэмтэд ба мэргэжэлтэд хабаадаба. Далее...
Дата: 10.10.2008

Эрдэни зэндэмэниин ээлжээтэ hайндээр

Арюун тунгалаг уhатай, дэлхэйн гун оёортой нуур гээд алдаршаhан Байгал далайн hайндэр августын дурбэдэхи воскресенидэ тэмдэглэхэ тухай Буряад Республикын Арадай Хуралай тогтоол 1999 ондо байгуулагдаhан. Тэрэ гэhээр жэл бури бумбэрсэг дэлхэйн эрдэни зэндэмэни гээд нэршэhэн Байгалай удэр Эрхуугэй, мун Шэтын улад зонтой хамта республикын ажаhуугшад ургэн хэмжээндэ тэмдэглэнэ. Энэшье удаа августын 31-дэ Соведуудэй талмай дээрэ Байгалай hайндэр унгэрбэ. Далее...
Дата: 12.09.2008

Байгалай оёорынь арюун тунгалаг

Буряадай Президент Вячеслав Наговицын «Мир-1» гэhэн оньhон тухеэрэлгээр эрдэмэй тусхай экспедициин буридэлдэ оролсожо, июлиин 29-дэ Байгалай оёорые шэнжэлхэ хэрэгтэ хабаадалсаба. Тиихэдээ Байгал далаймнай оёорынь арюун тунгалаг гэжэ хараhан байна. Экспедицин гэшууд энэ нуурай оёор бог шоройдо дарууланхай гэжэ хун зоной дунда тараhан  мэдээсэл буруу байба гэжэ элирхэйлбэ.  Вячеслав Наговицын болон «Мир» гэhэн оньhон тухеэрэлгэнуудэй экипажуудай табан гэшууд, мун тэдэнээр суг ябалсаhан экспедициин хутэлбэрилэгшэ, Гурэнэй Дуумын депутат Артур Чилингаров  журналистнуудаи хажууда далайн oeophoo абапан yha уужа узоод, уhанаинь арюун сэбэр байhые гэршэлбэ. Далее...
Дата: 11.09.2008

ТАНАЙ hАНАЛ


ФОТО


Туhатай ссылкэнууд

Байгал тухай амида зураг

YouTube компани интернедэй амида зурагай талаар түрүүлжэ ябадаг. YouTube сайта бүхы дэлхэйн байгаалиин баялиг болохо Байгал нуур тухай хаа яагүй дэлхэй дээрэһээ сугларһан амида зурагуудые байгуулагшадай бии болгоһон сайта байха. Сайт YouTube.

 Далее...
Дата: 17.09.2008

Номуудай каталог

Байгалтай тодорхой баримтануудтай данса (паспорт)

НЭРЭ: Байгал – дабћагуй сэбэр ућатай нуур (далай)

НЭГЭ УДХАТАЙ ОНДОО ХЭЛЭНУУД ДЭЭРЭ: Ламу (Эвенк хэлэн), Байгаал далай, Байгал далай, Байгал мурэн, Тенгис далай (Буряад-монгол хэлэн), Бай-Кёль, Бай-Куль (Яхад хэлэн), Ламу – нуур, мурэн, гол.

 Далее...
Дата: 05.09.2008

Байгал тухай

Байгал хадаа гансашье манай орондо бэшэ, мүн хари гүрэнүүдээр үргэнөөр мэдээжэ юм. Илангаяа һүүлэй 10-20 жэлнүүдэй туршада энэ гайхамшагта нуурта анхарал хандуулга ехэ болоо. 1996 оной декабрь һарада олон тоото эрдэмтэдэй, мэргэжэлтэдэй, ниитын хүдэлөөнүүдэй ашаар Байгал дэлхэйн байгаалиин угай баялиг (наследие) гэжэ “ЮНЕСКО”-гай буулгабари дансада (список) оруулагдаһан байгаа. Тэрэ гэһээр энэ нуурые шэнжэлхэ, хамгаалха хүдэлөөнүүдэй түүхэдэ шэнэ нюур нээгдээ гэжэ хэлэмээр.

 Далее...
Дата: 05.09.2008

Байгал нуурые хамгаалха тухай

Тус Федеральна хуули гансашье Россин Федерациин байгаалиин гайхамшагта їзэгдэл бэшэ, мїн бїхэдэлхэйн байгаалиин баялиг болохо Байгал нуурые хамгаалгын хуулита їндэћэнїїдые тодорхойлно.

 Далее...
Дата: 

Байгалтай танилсалгын нюур

Байгал – Зуун Сибириин урда, хойто широтагай 520 27,51 ба зуун долготагай 1030 42,51 ба хойто широтагай 550 46,31 мун зуун долготагай 1090 57,51 хоорондо оршодог дабһагуй сэбэр уһатай нуур. Балтиин далайн нюрууһаа дээшэ 454,55 м.

 Далее...
Дата: 


СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Национальная библиотека Республики Бурятия

Научно-практический журнал Библиопанорама

Охрана озера Байкал 
Росгеолфонд. Сибирское отделение   
Туризм и отдых в Бурятии 
Официальный портал органов государственной власти Республики Бурятия 

Copyright 2006, Национальная библиотека Республики Бурятия
Информационный портал - Байкал-Lake